องค์รวมของการบริหาร CG + ITG & GRC และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กรกฎาคม 9, 2010

หลังจากที่ได้พูดคุยกันถึง เรื่องแนวคิดและความเข้าใจในบางมุมมองของความหมาย ของคำว่า GRC ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารในลักษณะ Consolidated – Single Framework เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจและมองเห็นภาพของ GRC ในมุมมองที่แตกต่าง และนำเสนอควบคู่กันไปกับมุมมองขององค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Governance – CG และ ITG เมื่อครั้งที่ผ่านมานั้น

สำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอแผนภาพที่อธิบายถึง องค์รวมของโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจในภาพโดยรวมของการบริหารตามหลัก CG ที่ผมคาดว่าแผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นภาพกว้างได้ชัดเจนกว่าการให้คำอธิบายที่ค่อนข้างเข้าใจยากกว่าดังเช่นเคย


องค์รวมของการบริหาร CG + ITG & GRC และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

มิถุนายน 18, 2010

เมื่อครั้งที่แล้ว ผมได้นำผู้อ่านไปสู่แนวคิดและความเข้าใจในบางมุมมองของความหมาย ของคำว่า GRC ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารในลักษณะ Consolidated – Single Framework โดยนำมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารที่ส่วนใหญ่ยังเป็น Silo Management ไปสู่การหลอมรวมของ Silo ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานในกรอบที่จำกัด ในมุมมองต่าง ๆ เข้ามาสู่การจัดการในแบบ Integrity – Driven Performance ภายใต้ร่มใหญ่ที่ครอบคลุมอยู่ นั่นคือ Governance – Single Framework

ท่านผู้อ่านที่ติดตามเรื่อง CG ITG และก้าวสู่ GRC อาจจะสับสนในถ้อยคำที่ผมใช้แตกต่างกันไปตามที่กล่าวข้างต้น แต่ทั้งหมดนั้น เป็นคำอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในมุมมองต่าง ๆ เพื่อการจัดการที่ดี และยกระดับการบริหารที่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการที่แยกกันไม่ได้ ระหว่าง IT และ Non – IT

ทั้งนี้เพราะ ในธุรกิจยุคใหม่ ทุกองค์กรไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ได้ และนับวันคอมพิวเตอร์จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการ ในทุกมุมมองของ Information Balance Scorecard และ Business Scorecard ซึ่งผมจะนำเสนอในรายละเอียดของหลักการ GRC ที่มีคุณลักษณะของการจัดการที่ไม่แตกต่างกันกับ CobiT 5.0 ซึ่งกำลังเป็นร่างที่ต้องการความเห็นจากท่านผู้อ่านทั่วโลกในปัจจุบัน และอาจสรุปได้ว่า ถนนทุกสายในการบริหารและการจัดการกำลังมุ่งสู่ Consolidated – Single Framework ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้น

วันนี้ผมได้นำกลับมาสู่การทำความเข้าใจต่อจากครั้งก่อน ๆ ที่นำเสนอมุมมองขององค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Governance – CG ซึ่งเป็นหลักเชื่อมโยงกับ ITG และก้าวสู่ GRC ต่อไป


บางมุมมองของ CG + ITG & GRC และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ)

พฤษภาคม 12, 2010

ตามแผนภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมุมมองของ Corporate Governance หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่แน่นอนว่าจะต้องเชื่อมโยงกับ IT Governance ซึ่งต้องการสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านที่เกี่ยวข้องและที่สนใจในเรื่องนี้ นั่นก็คือ Risk IT และ IT Risk ต้องเชื่อมโยง และเน้นไปที่ Business Objectives มิใช่ IT Objectives

การเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลัก CG ของทุกองค์กรในระบบเทคโนโลยีปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า แทบจะไม่มีองค์กรใดเลยที่จะรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ โดยปราศจากการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก Risk IT และ IT Risk ที่มีผลต่อ People Risk ที่เชื่อมโยงไปยังProcess Risk และแน่นอนว่า Process Risk ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ Technology Risk ซึ่งท่านผู้อ่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า ความเสี่ยงทางด้าน Operational ที่เน้นทางด้าน P + P + T นั่นเอง

ผมใคร่ขอเน้นอีกครั้งนึงนะครับว่า แผนภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CG ในมุมมองอันหลากหลาย เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ควรจะต้องพิจารณาในมุมมองของ Management ที่ต้องสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามหลักการของ COSO – ERM ซึ่งเชื่อมโยงกับ IT Risk ที่มีผลต่อ Business Risk ในระดับต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ต้องทำงานด้วยใจ หรือ Spiritual ซึ่งเป็นเรื่องของ Soft Controls นั่นคือ

ถึงแม้ไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ บัญญัติให้ปฏิบัติ และไม่มีบทลงโทษ หรือแม้กระทั่ง ไม่ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของ Compliance หรือ Hard Controls นั้น ผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และพัฒนาตนเองให้มีศัยภาพในการเรียนรู้ เพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจาก IT Related Risk ที่มีผลต่อ Business Risk โดยท่านไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางด้าน IT เท่านั้น

จากแผนภาพหลายตอน รวมทั้งแผนภาพในตอนนี้ ท่านผู้อ่านหลายคนคงจะนึกในใจว่า ไม่มีเนื้อหาใดตามแผนภาพในทุกกรอบที่เชื่อมโยงเรื่อง CG ไปยัง ITG ดังกล่าว ดังนั้น ขอท่านผู้อ่านได้โปรดดูแผนภาพตามมุมมองต่าง ๆ ของ CG และนำมาเชื่อมเข้าด้วยกัน ท่านก็จะพบความโยงใยของ Risk IT และ Risk IT ที่มีผลต่อ IT Governance และ Corporate Governance และเชื่อมโยงกับหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามหลักการของ COSO – ERM และก้าวไปสู่หลักการบริหารเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย GRC – Governance + Risk Managment + Compliance ซึ่งเป็นการบริหารแบบขับเคลื่อนในลักษณะ Integrity – Driven Performance ซึ่งเป็นการบริหารโดยหลอมรวมหลักการบริหารที่ดีทางด้าน IT และ Non – IT แบบบูรณาการ


บางมุมมองของ CG + ITG & GRC และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ)

เมษายน 19, 2010

ในมุมมองของ Statement ใหม่ ที่ทั่วโลกใช้ในการบริหาร และการจัดการแบบหลอมรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบสอดประสานและบู
รณาการที่ใช้คำว่า GRC นั้น กำลังเป็นที่สนใจและพยายามนำไปปฏิบัติกันในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก

แต่ในความเป็นจริง ผลการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในมุมมองของ GRC เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในลักษณะ Integrity – Driven Performance ที่เน้น PPT หรือ People + Process + Technology ซึ่งก็คือ การยกระดับการบริหารและการจัดการ Operational Risk ที่เชื่อมโยงกับหลักการ Governance (CG + ITG) ในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านทั่วไปและทางด้าน IT (COSO – ERM + CobiT/ITIL) และเชื่อมโยงกับ Compliance หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จาก External Stakeholders และ Internal Stakeholders เป็นสำคัญนั้น ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่จะสามารถถ่ายทอดมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงได้

จากแผนภาพข้างต้น เป็นการสร้างความเข้าใจในภาพโดยรวมของผู้บริหารระดับสูง ที่ผมตั้งใจจะสื่อให้ทราบว่า องค์ประกอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก CG นั้น มีปัจจัยใดบ้าง และแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ในภาพนี้ ยังไม่มีการอธิบายการเชื่อมโยงระหว่าง CG กับ ITG ที่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะ เป็นการสื่อและสร้างความเข้าใจในภาพใหญ่ ที่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดทั้ง CG และ ITG

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังไม่ได้อธิบาย CG ที่เกี่ยวพันกับ ITG ว่าเชื่อมโยงกับ GRC อย่างไรในขั้นตอนนี้ ทั้งนี้เพราะเป็นการอธิบายในมุมมองของ Bird Eye View สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารให้เข้าใจว่า ความสำเร็จของการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักการบริหาร CG ที่สำคัญมากประการหนึ่งนั้น จะเกิดจากนโยบาย วัฒนธรรมขององค์กร กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ควรจะกำหนดออกมาให้ชัดเจน ในระดับคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมถึง ความสัมพันธ์และบทบาทของผู้บริหารและของพนักงานทุกคนในองค์กร

ข้อความข้างต้น เป็นการเริ่มต้นที่จะกล่าวและอธิบายย่อ ๆ ของคำว่า Governance อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ และการเติบโตอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฎิบัติทุกคนในองค์กร ควรจะได้เข้าใจถึง หลักการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในมุมมองต่าง ๆ ตามหลัก Business Balaned Scorecard และ Information Balanced Scorecard หรือมีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ให้สัมพันธ์กับการบรรลุเป้าประสงค์ ทั้งทางด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน

ที่ผมได้กล่าวในวรรคต้นหมายถึง Risk Management ซึ่งเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน Governance ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่เป็นรูปธรรมได้ ถ้าหากขาดหลักการ Risk Management ซึ่งนิยมใช้ Framework ของ COSO – ERM แล้ว Governance ก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการได้

ท่านผู้อ่านที่ได้อ่านมาถึงวรรค์นี้แล้ว และเมื่อเทียบกับแผนภาพ CG ข้างต้นจะได้นึกและจินตนาการ กระบวนการบริหารและจัดการ Governance ที่เชื่อมโยงกับ Risk Management ได้ในระดับหนึ่งนะครับ

เมื่อเรามีการบริหารและการจัดการเพื่อให้ได้ G – Governance โดยมี R – Risk Management เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร Governance ให้สำเร็จข้างต้นแล้ว สิ่งที่องค์กรจะต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติตามนโยบายด้านสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรอย่างถูกต้อง ให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้จาก Stakeholders ที่เกี่ยวข้องด้วย

จากแผนภาพข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Governance ในมุมมองหนึ่งนั้น ท่านจะเข้าใจหลักการของ CG ได้ดีนะครับว่า CG จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดนโยบายที่ชัดเจน และ Tone at the top จากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องมีความมุ่งมั่นหรือจิตวิญญาณ (Spiritual) ที่จะพาองค์กรมาสู่เป้าประสงค์หลักนี้ให้จงได้


แผนภาพโดยย่อเพื่อทบทวน ใช้ในการพัฒนาและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG – Corporate Governance) ขององค์กรในภาพโดยรวม (ต่อ)

มีนาคม 15, 2010

สำหรับเรื่องของ CG ในวันนี้ ผมจะยังคงนำเสนอสรุปเรื่องของ CG ที่เป็นภาพใหญ่ของกระบวนการบริหาร และการจัดการของทุกองค์กร ซึ่งจะขอนำเสนอเป็นแผนภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ตามที่ได้เรียนท่านผู้อ่านไว้ในครั้งก่อน ๆ เพื่อเป็นการทบทวน และสร้างความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG – Corporate Governance) ขององค์กรในภาพโดยรวม

โดยครั้งที่แล้ว ผมได้นำเสนอถึงแผนภาพของวงจรการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และในวันนี้จะเป็นเรื่องของ กระบวนการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแผนภาพนี้จะสรุปและอธิบายไปในตัวอยู่แล้ว ขอให้ท่านผู้อ่านได้ดูแผนภาพด้านล่างนี้อย่างพิจารณา ก็จะทำให้เข้าใจได้อย่างไม่ยากเย็น

ครั้งหน้าเราไปดูองค์รวมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรกันครับ


แผนภาพโดยย่อเพื่อทบทวน ใช้ในการพัฒนาและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG – Corporate Governance) ขององค์กรในภาพโดยรวม (ต่อ)

มีนาคม 2, 2010

ครั้งที่แล้ว ผมได้เรียนให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า ผมจะได้นำสรุปเรื่อง CG ซึ่งเป็นภาพใหญ่ เปรียบเทียบได้กับร่มใหญ่ที่สุดในกระบวนการบริหาร และการจัดการของทุกองค์กร ที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณ (Spiritual) ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นจากจิตสำนึก และความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นำ และจัดให้มี Tone at the top ที่ส่งสัญญาณโดยการสื่อข้อความที่ชัดเจนไปยังผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็นกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่า องค์กรจะใช้ CG เป็นหลักในการบริหาร โดยกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดการในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่อ ๆ ไป

ต่อจากครั้งที่แล้ว และมาในครั้งนี้ รวมทั้งที่จะกล่าวถึงในครั้งต่อ ๆ ไป ผมจะนำเสนอและอธิบายโดยแผนภาพเป็นสำคัญ ส่วนรายละเอียดท่านสามารถติดตามอ่านได้จากหัวข้อนี้ และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผมเคยได้นำเสนอมาแล้วนะครับ

ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามแผนภาพและได้ใช้ความคิด เพื่อทบทวนเรื่อง CG และสร้างความเข้าใจในภาพโดยรวม โดยใช้แผนภาพเป็นหลักนั้น หากท่านสามารถอธิบายให้ตนเองเข้าใจได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และอย่างเป็นกระบวนการได้ดี ในแต่ละช่องตามแนวนอน และแนวตั้ง ตามลำดับ โดยพิจารณาถึงกระบวนการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ ตามคำอธิบายแต่ละช่องนั้น ๆ ในลักษณะการบริหารแบบบูรณาการเป็นอิสระ ของแต่ละกรอบ แต่ละช่อง ที่สัมพันธ์กับกรอบอื่นและช่องอื่นที่เกี่ยวข้องกันเป็นลำดับ ในลักษณะของการบริหารงานที่ควรเข้าใจตรงกันว่า ทุกช่อง ทุกกรอบ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มีความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน แต่ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างแยกกันไม่ได้ (Interdependency)

โดยพิจารณาภาพใหญ่ของการบริหารแนวใหม่ที่ใช้คำว่า GRC – Governance + Risk Management + Compliance ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยหลักการ Integrity – Driven Performance เป็นสำคัญ หรืออาจจะใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน แต่มีนัยที่สำคัญลักษณะเดียวกันก็คือ IPM – Integrated Performance Management โดยพยายามคิดเชิงวิเคราะห์ในปัจจัยย่อย ๆ ภายใต้องค์ประกอบในคำอธิบายในแต่ละช่องของแผนภาพที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้ด้วย

หากดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมั่นใจและเข้าใจโดยไม่สับสนมากนัก ก็อาจพิจารณาได้ว่า ท่านสามารถนำเสนอผู้บริหารระดับสูง และอธิบายให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้ด้วยตัวท่านเองดีแล้ว

นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ก็อาจเรียกได้ว่า เป็นการประเมินตนเองเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะก้าวไปสู่การประเมินตนเอง เพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กรได้เป็นอย่างดี (CSA – Control Self Assessment) ซึ่งเป็นหัวข้อและวิชาหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งในกระบวนการบริหารและการจัดการยุคใหม่


แผนภาพโดยย่อเพื่อทบทวน ใช้ในการพัฒนาและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG – Corporate Governance) ขององค์กรในภาพโดยรวม

กุมภาพันธ์ 17, 2010

ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามการนำเสนอของผมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ CG ที่มีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ได้กับ ITG และ GRC ซึ่งเป็น Statement ใหม่ และเป็นภาพใหญ่ที่นำไปสู่การบริหารแบบหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว แบบบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (COSO – ERM) ซึ่งโยงใยกับการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Internal Control) และสัมพันธ์กับการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง (RBIA – Risk- Based Internal Audit Approach) ตามรูปซึ่งเคยนำเสนอมาแล้ว และท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายดังนี้

จากแผนภาพใหญ่ของ CG และองค์ประกอบโดยรวมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแยกอธิบายได้อีกมากมาย ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบนั้น ผมใคร่ขออนุญาตที่จะกล่าวว่า ท่านผู้อ่านได้เข้าใจภาพโดยรวมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้ดีแล้ว

ณ ที่นี้ ผมจึงจะนำเสนออธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพใหญ่ หรือร่มใหญ่ที่สุด นั่นก็คือ CG ในรูปแบบของการอธิบายด้วยแผนภาพล้วน ๆ โดยไม่อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูดอย่างที่เคยเป็นมา หรือนำเสนอมาแล้วอีก หากท่านผู้อ่านดูภาพพร้อม ๆ กับการใช้ความคิดอย่างเป็นกระบวนการ และอ่านที่ละขั้นทีละตอนในแต่ละกรอบ ในแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ CG ตามรูปแรกข้างต้นนั้น ท่านจะเข้าใจและสามารถพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างสะดวก และสามารถสื่อสารไปยังผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับองค์กร และในระดับประเทศ และในบางกรณี สามารถก้าวไปสู่การบริหาร CG ในระดับสากล ที่เป็นภาพในระดับ Global ได้ด้วย เช่น กรณีโลกร้อน กรณีโรคระบาด กรณีผู้ก่อการร้าย กรณีการจัดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศ กรณีการจัดระดับการก่อการร้าย กรณีการจัดระดับความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ กรณีความโปร่งใส ++

ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนั้น หากท่านผู้อ่านได้เห็นภาพดังกล่าวประกอบกับแผนภาพต่อไปนี้ ซึ่งจะนำเสนอเป็นชุด โดยผมจะอธิบายประกอบแผนภาพให้น้อยที่สุด หรือจะนำเสนอเพียงแผนภาพให้ท่านได้คิด และใช้อธิบายได้ด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากผมได้เล่าสู่กันฟังในส่วนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ CG มาพอสมควรแล้ว อีกทั้งมีหัวข้ออื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ CG ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นี้ให้ท่านได้ติดตามและทบทวนเมื่อต้องการอยู่แล้ว

เชิญท่านติดตามแผนภาพโดยรวมดังต่อไปนี้เลยนะครับ