คำแนะนำและหลักการในการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน/องค์กร

การบริหารความเสี่ยงที่มีการประเมินผลโดยรวม ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กร ตามหลักการของ COSO – ERM เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง ไปสู่การบริหารเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรสามารถยกระดับการบริหารความเสี่ยง จากน้อยไปสู่การบริหารความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือจนกระทั่งปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร (Value Creation) ได้ในที่สุดนั้น สามารถพิจารณาได้จากหลักการ และคำแนะนำบางประการ ดังที่ผมจะได้เล่าสู่กันฟัง เป็นหัวข้อที่เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

กรณีที่ 1 การยกระดับการบริหารความเสี่ยงที่ดีในระดับที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

1. การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการกำหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุนขององค์กร

1.1. ก) องค์กรควรมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงการเชื่อมโยงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง นโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุนขององค์กร โดยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ควรประกอบด้วย การรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร, มุ่งเน้นในการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ที่มีอัตราการทำกำไรที่ดี และพัฒนาความสามารถของพนักงานและกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรควรได้ถ่ายทอดลงมาเป็นปัจจัยเสี่ยงและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน

ข) องค์กรมีการกำหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจในแผนธุรกิจ และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านองค์กร คือ เพื่อเป็นองค์กรที่มีการบริหารในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ การกำหนดนโยบายใหม่ ๆ ขององค์กรควรมีการกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาด้วย

2. องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement)

2.1. การปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีครบถ้วน องค์กรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน

2.2. มีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งการแสวงหารายได้ การวิเคราะห์ กำหนดนโยบายและเป้าหมายทางการเงิน โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเติบโตทางการเงิน หรือการควบคุม/บริหารต้นทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และบริหาร ความเสี่ยง หรือการที่องค์กรมีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่ใช่การเงิน รวมถึงการที่องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าขององค์กร (Value Creation) โดยที่องค์กรมีการนำเป้าหมายทางการเงินของแผนยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงและค้นหาปัจจัยเสี่ยง เพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนรองรับ โดยเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงทั้งการเงินและมิใช่การเงินขององค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายได้ครบถ้วนตามที่กำหนด

2.3. มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน รวมถึง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นมาตรฐานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

3. องค์กรมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และทำการปรับปรุงเมื่อจำเป็น เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3.1. องค์กรมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร รวมถึงมีการทบทวนแผนหลักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความจำเป็นขององค์กร และมีความชัดเจนในภาพการบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน กับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

4. องค์กรจัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องจัดให้มีการ สำรวจความตระหนักของพนักงานเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร และนำผลสำรวจมาจัดทำแผนงาน และกำหนดเป้าหมายของแผนงานที่ชัดเจนในปีต่อไป

4.1. ก) องค์กรจัดให้มีการสำรวจความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากพนักงานเพื่อรับทราบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรับทราบความคิดเห็น โดยมีทั้งคำถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยในส่วนของคำถามปลายปิด เป็นการสอบถามถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการสอบถามถึงการบริหารความเสี่ยงที่ควรทราบ ส่วนคำถามปลายเปิด เป็นการให้พนักงานเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงาน และเพื่อจะได้พิจารณากำหนดแนวทางในการส่งเสริม และผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงแทรกซึมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานประจำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ข) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงควรทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้แก่ หน่วยงานด้านการบริหารการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านแผนและพัฒนา และหน่วยงานด้านอื่น ๆ ในองค์กรที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงต่อไป

การยกระดับการบริหารความเสี่ยงที่ดีในระดับที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ครั้งหน้าผมจะมาเล่าสู่กันฟังถึงหลักการและคำแนะนำในข้ออื่น ๆ ต่อนะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: