Tips การบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบางประการ (ต่อ)

ครั้งที่แล้ว ผมได้พูดถึงเกร็ดการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้บางประการแล้วนั้น วันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับบางประการในการยกระดับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบางมุมมองก็ยังเป็นจุดอ่อนของหลายองค์กรที่อาจปรับปรุงได้ ดังนี้

1. นโยบายผู้บริหาร
– ผู้บริหารระดับสูงยังมองข้ามความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และไม่มีนโยบายที่ชัดเจน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องนี้ ++
– นโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Risk IT และ IT Risk ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งมีผลทำให้การกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงมีจุดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง ทางด้าน Operationnal Risk โดยเฉพาะทางด้าน People Risk + Process Risk + Technology Risk ซึ่งมีผลกระทบต่อไปยังกรอบใหญ่ของการบรรลุเป้าหมายของ Information Risk + Integrity Risk + Strategy Risk + Financial and Compliance Risk
– ไม่มีสายงาน หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
– อื่น ๆ +++

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
– พนักงานทุกคนในองค์กรขาดความสนใจ หรือไม่ให้ความสำคัญ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการระบุปัจจัยเสี่ยงและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน
– พนักงานหรือบุคลากรขององค์กรไม่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้องในเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
– อื่น ๆ +++

3. องค์ประกอบของ ERM – Enterprise Risk Management เพื่อการบรูณาการความเสี่ยงที่ดี
– หน่วยงานหรือสายงานมีการระบุความเสี่ยงยังไม่ครบถ้วน ในมุมมองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำจำกัดความของความเสี่ยงที่มี 3 องค์ประกอบหลัก ๆ
– ไม่มีการใช้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมในการกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
– หน่วยงานขาดการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนตาม Riks Map
– อื่น ๆ +++

4. ระบบติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
– องค์กรไม่มีระบบ Early Warning ในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่ระบุเป้าหมาย ตามหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดี
– พนักงานในองค์กรขาดการบริหารองค์ความรู้ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
– อื่น ๆ +++

5. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
– องค์กรไม่มีการกำหนดสายการรายงานที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงและผลกระทบจาก Risk IT และ IT Risk
– พนักงานในองค์กรขาดความตระหนัก และมิได้เสริมสร้างค่านิยมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
– ไม่ได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการกำหนดนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
– อื่น ๆ +++

6. IT Governance
– ความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของ IT Governance ต่อ Corporate Governance และ ERM ยังมีระดับที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวไปสู่การบริหารยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารและการจัดการในลักษณะของ GRC ซึ่งเป็นกระบวนการหลอมรวมการบริหารและการจัดการในลักษณะเป็นหนึ่งเดียว ++
– ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าหรือมูลค่าของการลงทุนด้าน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
– ขาดการจัดทำแผน BCM และฝึกซ้อมตามที่กำหนด
– อื่น ๆ +++

เกร็ดเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพื่อยกระดับการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการจัดการ ตามที่กล่าวข้างต้นในบางประการนั้น มีเรื่องเกี่ยวเนื่องอย่างสำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทุกเรื่องตามที่กล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์และโยงใยกันอย่างเป็นบูรณาการ ไม่อาจจะคิดหรือบริหารเป็นเรื่อง ๆ ตามลำพัง โดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการบริหารภาพรวมในลักษณะ Holistic Framework หรือ Interdependency Approach ที่ต้องการความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Risk IT และ IT Risk ที่มีผลกระทบต่อ Business Risk และ Business Objective ของทุกองค์กรได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: