แนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการ ในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น ขององค์กรทั่วไป

หลังจากที่ผมได้นำเสนอ แนวทางหรือกรอบการบริหารความเสี่ยง หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปแล้ว ซึ่งได้กล่าวถึงในเรื่องของความหมาย หรือคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การทบทวนกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8 ประการ ตามเกณฑ์ของ COSO ข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยงองค์กร บทบาทและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ลำดับขั้นของการพัฒนาความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแบบยั่งยืนนั้น ท่านผู้บริหาร หรือท่านผู้อ่านสามารถติดตาม และทบทวนเนื้อหาในแต่ละเรื่องได้ในตอนที่ผ่าน ๆ มานะครับ

สำหรับเรื่องที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นการบริหารแผนงานในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น ที่ผู้บริหารองค์กรควรให้ความสำคัญและจัดทำควบคู่กันไปกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการบริหารแผนงานและโครงการ ก็่เพื่อให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า แผนงานและโครงการต่าง ๆ โดยรวมขององค์กรทั่วไป มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร เวลา รวมทั้งการบริหารแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์อย่างมั่นใจ โดยทั่วไปการบริหารแผนงาน/โครงการจะต้องมีหลักการดังนี้
1. ต้องตรงต่อเวลา
2. เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้
3. เป็นไปตามความต้องการของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. และเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วม

เพื่อให้การบริหารแผนงานและโครงการได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ควรที่จะได้ทราบถึงแนวความคิดในเรื่องต่อไปนี้
– ระดับนโยบาย คือ การวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
– ระดับกลาง เป็นระดับที่คอยควบคุมดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงานที่ได้กำหนดไว้
– ระดับปฏิบัติ ซึ่งเป็นฐานใหญ่ขององค์กร เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดระบบการบริหารแผนงานและโครงการ เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ

องค์กรควรมีการจัดทำการบริหารแผนงานและโครงการ ประกอบการเสนอการจัดทำงบประมาณ โดยย่อ ซึ่งการวางแผนงาน/โครงการ ประกอบการจัดทำงบประมาณ และเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรในภาพโดยรวมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพื่อ :-
1. ให้การจัดทำงบประมาณ และการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องมีคุณภาพ จากการมีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์กรมีงบประมาณจำกัด และ
2. เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน และศักยภาพของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อการติดตามการใช้ และบริหารงบประมาณในเวลาที่เหมาะสม
4. เป็นกระบวนการบริหารในลักษณะของการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในระหว่างการดำเนินการ เมื่อการบริหารแผนงานใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย

จากแผนภาพด้านบนนี้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมกระบวนการวางแผนขององค์กรทั่วไป ซึ่งผมจะมาพูดคุยในรายละเอียดของการวางแผนงาน/โครงการกันต่อในครั้งหน้า อย่าลืมติดตามนะครับ

Advertisements

One Response to แนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการ ในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น ขององค์กรทั่วไป

  1. son พูดว่า:

    ผมยังคิดว่าการคำนึงถึงเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพราะเวลาเป็นตัวบงชี้ถึงอนาคตและชีวิตคนใช้ไหม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: