แผนกลยุทธ์การตรวจสอบและกรอบการตรวจสอบภายในขององค์กรโดยทั่วไป

ครั้งที่แล้วผมได้นำเสนอกรอบการตรวจสอบเรื่องการทุจริต และตั้งใจว่าจะตามด้วยสัญญาเตือนภัยของเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Red Flag) ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่ติดตามเรื่องการตรวจสอบทางด้าน IT และ Non – IT Audit ได้ทราบถึงหัวข้อของแผนกลยุทธ์การตรวจสอบและกรอบการตรวจสอบภายในขององค์กรโดยทั่วไป ผมจึงจะขอนำเสนอและอธิบายด้วยแผนภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและติดตามได้โดยง่าย

Internal Auditing Standards and Auditors & CEA

Internal Auditing Standards and Auditors & CEA

มาถึงจุดนี้ ท่านผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารงานตรวจสอบภายในก็ยังไม่เห็นภาพการแบ่งแยก งานการตรวจสอบทางด้าน IT Audit และ Non – IT Audit ที่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะการเข้าใจในลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ รวมทั้งขอบเขตและเป้าประสงค์ในการตรวจสอบ เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกระบวนการประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากผู้ตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในลักษณะที่เป็น manual ซึ่งไม่ใช่เป็นงานทางด้าน IT Audit ผู้ตรวจสอบก็ยังจำเป็นจะต้องศึกษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ ที่ประมวลโดยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนวางแผนการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

Lists the phases of a typical audit and Auditors

Lists the phases of a typical audit and Auditors

ในขั้นตอนนี้ สำหรับผู้ตรวจสอบที่ต้องการตรวจสอบภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้าน IT Audit อาจศึกษาแนวทางการตรวจสอบภายในของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือแนวทางการตรวจสอบภายในขึ้นมา 2 เล่ม ที่ครอบคลุมภาพรวมของการตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ และการบริหารงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำได้ดีและเข้าใจได้ง่ายที่ผู้ตรวจสอบและผู้บริหารงานตรวจสอบ โดยเฉพาะงานตรวจสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IT Audit หรือเกี่ยวข้องในลักษณะเป็นพื้นฐานเบื้องต้น สามารถใช้หนังสือดังกล่าวในการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดี

ผมเองจะมุ่งให้คำอธิบายและแนะนำแนวทางการตรวจสอบที่ผสมผสานระหว่าง IT Audit และ Non – IT Audit ที่อาจไม่ได้กล่าวไว้ในหนังสือแนวทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในอีกมุมมองหนึ่ง

Lists the phases of a typical audit and Auditors

Lists the phases of a typical audit and Auditors

เพื่อเป็นการสะท้อนถึงแนวทางดังกล่าว ผมจึงจะขอนำเสนอคำอธิบายในรูปแบบเป็น Slide ที่สามารถพิจารณาในรายละเอียดและสร้างความเข้าใจได้ลึกซึ้ง และเป็นกระบวนการที่ดีมากกว่าคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นในกรณีจำเป็นที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ผมจึงจะยกตัวอย่างและอธิบายในรายละเอียด ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้น

วันนี้ เราลองมาดูแผนภาพที่แสดงเป็น Slide ต่าง ๆ ให้ท่านได้ดู ซึ่งพยายามที่จะจัดลำดับให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามและทำความเข้าใจได้ง่าย ดังที่เสนอในแผนภาพข้างต้นตามลำดับนะครับ

Risk-based Audit Approach and Auditors

Risk-based Audit Approach and Auditors

สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านผู้บริหาร และพนักงาน (People Risk) กระบวนการดำเนินงาน (Process Risk) และเทคโนโลยี (Technology Risk) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้ความสำคัญและให้น้ำหนักของกระบวนการตรวจสอบด้าน Operational Risk ซึ่งจะมีผลอย่างสำคัญต่อ Management Risk ที่มีผลกระทบต่อองค์กรในวงกว้าง และบางกรณีมีผลกระทบไม่เฉพาะหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง แต่มีผลกระทบต่อระบบงานและสังคมในภาพใหญ่เลยทีเดียว

Understand the Control Environment and Flow of Transactions

Understand the Control Environment and Flow of Transactions

สำหรับการตรวจสอบและประเมินศัยกภาพการปฏิบัติตาม Compliance ขอให้ท่าน CAE และผู้ตรวจสอบทุกท่าน ได้โปรดอย่าลืมว่า การบริหารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในลักษณะของ GRC ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนระบบบริหารแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ที่เรียกว่า Integrity – Driven Performance และเป็น A New Strategy for Success ผ่านกระบวนการ GRC ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของการบริหารยุคใหม่ที่เปลี่ยนคำจำกัดความในการบรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น Stakeholders แทน Shareholders และได้เพิ่มการปฏิบัติตามมาตรฐาน และการสร้างจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหารอย่างเป็นกระบวนการ ตามที่ผมได้กล่าวไว้ในหัวข้อ GRC ในวันนี้และในวันต่อ ๆ ไปนั้น ขอให้ท่านผู้บริหารงานตรวจสอบได้ลองติดตามดูว่า หากท่านจะวางแผนการตรวจสอบการบริหารงานยุคใหม่ที่ใช้กรอบของ GRC เป็นหลักแล้วละก็ ท่านควรจะวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเช่นใดจึงจะเหมาะสมนะครับ

โฆษณา

3 Responses to แผนกลยุทธ์การตรวจสอบและกรอบการตรวจสอบภายในขององค์กรโดยทั่วไป

  1. generic synthroid พูดว่า:

    Thank you for this valuable information! I’ve been looking for it for a very long time!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: