การประเมินความพร้อมทางด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติกับความเข้าใจในเรื่อง Risk Appetite (ต่อ)

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่มีความสำคัญยิ่งของทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินั้น เป็นเรื่องที่น่าจะมีการสื่อสารและทำความเข้าใจให้ตรงกัน

การจัดการความเสี่ยงของประเทศ ได้ถูกนำมาประยุกต์ในการกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรมทั้งหมดของบ้านเมือง อันจะช่วยให้ผู้บริหารความมั่นคงของประเทศสามารถระบุ ประเมินและบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องเผชิญอย่างคาดไม่ถึง และสนับสนุนการสร้างและรักษาค่านิยมของประเทศไทย การจัดการความเสี่ยงของประเทศ จะเป็นตัวสนับสนุนความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เชื่อมโยงความเสี่ยงกับความเติบโตและผลตอบแทน ส่งเสริมการตัดสินใจตอบสนองต่อความเสี่ยง ลดความตื่นตระหนักและความสูญเสียในการปฏิบัติการ ระบุและบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศได้ สามารถตอบสนองความเสี่ยงที่ซับซ้อนอย่างบูรณาการได้ สามารถฉกฉวยโอกาสและมีการลงทุนภายในและระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม
นานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และความท้าทายสำหรับฝ่ายบริหารความมั่นคงของบ้านเมือง ก็คือการกำหนดระดับความไม่แน่นอนที่มีอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับประชาชนและ/หรือผู้มีผลประโยชน์ร่วม ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อศักยภาพและบั่นทอนหรือส่งเสริมคุณค่า การจัดการความเสี่ยงของประเทศ จึงเป็นการสร้างกรอบของงานเพื่อให้ผู้บริหารความมั่นคงของประเทศได้จัดการกับความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและโอกาสเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย และประชาชนหรือผู้มีผลประโยชน์ร่วม การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในระดับประเทศสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของประเทศร่วมกันได้

จากตอนที่แล้วที่ผมได้กล่าวถึงความเสี่ยงของความมั่นคงที่ประเทศไทยยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ประเทศไทยยอมรับได้ (Risk Tolerance) จากความไม่เข้าใจระหว่างประเทศในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ จากประเทศทางตะวันตก จากประเทศทางทิศตะวันออก จากประเทศทางทิศใต้ หรือรวม ๆ กันไปของทั้ง 3 เหตุการณ์ จากทุกทิศทุกทาง ถึงแม้จะเกิดขึ้นได้น้อย แต่ความเสียหายจากความเสี่ยงอาจเกิดกว่าระดับการยอมรับผลกระทบของประเทศไทยได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดความเสียหายที่ยอมรับได้ ที่เป็นรูปธรรมเพื่อจะกำหนดกลยุทธ์และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับกรอบของ Risk Appetite ระดับประเทศไทยที่กำหนดขึ้นและได้รับการยอมรับร่วมกันแล้ว ในบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวการปฏิบัติทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งภายในประเทศไทยเองก็ตาม จะเปลี่ยนแปลงไปตามกรอบและขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทั้งทหารและพลเรือน

ตอนต่อไปผมจะได้ลองนำภาพจำลองของแนวความคิด (Scenario) ต่าง ๆ ที่เป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้กรอบหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่แตกต่างกันไป เพื่อมาประเมินตนเองถึงความพร้อมที่เป็นไปได้ที่ประเทศไทยควรมี และควรเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของภาพจำลองที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จะทำให้ท่านผู้อ่านที่สนใจในเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นกระบวนการ ที่เน้นทางด้านความมั่นคงของชาติว่า มีความพร้อมเพียงใด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: