การวัดศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหาร เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ)

การบริหารเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดการที่ดี ทุกท่านทราบดีแล้วว่าทุกองค์กรจะต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นกระบวนการ ตามหลักการของ COSO – Enterprise Risk Management และองค์ประกอบอย่างหนึ่งของกระบวนการนี้ก็คือ การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนทำการควบคุมใด ๆ (Inherent Risk) หลังจากนั้นจึงพิจารณาดูว่า การปฏิบัติงานขององค์กรในปัจจุบัน มีวิธีการอย่างไรในการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น โดยพิจารณาถึงแนวการจัดการต่าง ๆ โดยย่อ ดังนี้

– กระบวนการการดำเนินงานของธุรกิจ
– กิจกรรมการควบคุมภายใน
– การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
– โครงสร้างทางธุรกิจและกระบวนการรายงาน
– การวัดผลการดำเนินงานและการติตดามผลของกิจกรรมต่าง ๆ
– วิธีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
– ทัศนคติของผู้บริหารต่อความเสี่ยง และวิธีการบริหารความเสี่ยง
– การปฏิบัติด้านบุคลากร
– การปฏิบัติต่อคู่ค้าและสัญญาทางธุรกิจ

ผลการดำเนินงานและจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน IT ซึ่งเป็นการวัดคุณค่าจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นส่วนใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า Intangible Asset นั้น มีช่องว่างในการทำความเข้าใจของการวัด Performance Measurement ในทางปฏิบัติอยู่มาก เพราะส่วนใหญ่จะชินกับการวัดและเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตน หรือ Tangible Asset เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดุลยภาพในการตัดสินใจทางด้านการลงทุน โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ IT Security ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่อยู่ในฐานการตัดสินใจที่ถูกต้องเท่าที่ควร

แนวความคิดและดุลยภาพ การวัดผลการดำเนินงานด้าน ITG ตามหลัก Balance Scorecard

แนวความคิดและดุลยภาพ การวัดผลการดำเนินงานด้าน ITG ตามหลัก Balance Scorecard

ครั้งที่แล้ว ผมได้นำวิธีการวัดผลการบริหารกลยุทธ์ด้าน IT (IT Strategic Measures) และการวัดผลในอีกด้านหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ / ลูกค้า / Stakeholders ด้าน IT Management (IT Customer Measures) หรือการบริหารจัดการสารสนเทศ และในวันนี้ผมจะนำเสนอการวัดผลในอีก 2 ด้านที่เหลือ คือ การวัดผลด้านการสร้างเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ทางด้าน IT (IT Innovation and Learning)

แนวความคิดและการวัดผลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ทางด้าน IT

แนวความคิดและการวัดผลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ทางด้าน IT

และการวัดผลด้านการจัดการ IT (IT Internal Business Measures)

แนวความคิดและการวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการ IT (IT Internal Business Measures)

แนวความคิดและการวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการ IT (IT Internal Business Measures)

จากการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางข้างต้น ท่านที่สนใจจะเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนว่า การวัดประสิทธิภาพของงานที่ต้องใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปรียบเทียบกับคุณค่าเพิ่ม ความเชื่อถือ จาก Intangible Asset ในมุมมองต่าง ๆ ตามหลัก Balance Scorecard ที่เกี่ยวข้อง

Perspective of the Risk Management and C-Levels

Perspective of the Risk Management and C-Levels

ในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องควรเข้าใจในลักษณะธุรกิจขององค์กรในภาพโดยรวม และควรเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในหลักการ 4 ข้อ ของ COSO คือ Stretegic + Operational + Financial/Reporting + Compliance

ปัจจัยความเสี่ยงทางด้าน IT ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร

ปัจจัยความเสี่ยงทางด้าน IT ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร

ดังนั้น ความเสี่ยงที่เกิดจาก IT Risk ที่แสดงด้วยแผนภาพจะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อันเกิดจาก IT ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยรวมเป็นอย่างดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: