แนวทาง/กรอบ/คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

หลังจากที่ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางหรือคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยได้กล่าวถึงความหมาย และประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยง ตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปในครั้งก่อนแล้วนั้น ครั้งนี้จะได้กล่าวกันต่อถึงที่มาหรือเหตุแห่งความเสี่ยง

เหตุแห่งความเสี่ยง
ความเสี่ยงทุกประเภทเกิดขึ้นโดยมีเหตุแห่งความเสี่ยง (Risk Driver) ซึ่งอาจเป็นเหตุที่เกิดจากภายในองค์กร เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร บุคลากร หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง คู่แข่ง สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น

เหตุแห่งความเสี่ยง

เหตุแห่งความเสี่ยง

ผู้บริหาร ควรทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กรและเหตุแห่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยการตั้งคำถามถามตนเองเสมอว่า “สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดแก่องค์กรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเพียงใด” และ “องค์กรได้มีแนวปฏิบัติทางธุรกิจ รวมทั้งการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่”

ความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป ในระดับบนหรือในระดับคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ ที่สำคัญได้แก่ ความไม่แน่นอนในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป ในระดับกลาง ได้แก่ ความไม่แน่นอนในการบรรลุเป้าหมาย และสูญเสียโอกาสในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายขององค์กรที่ไม่อาจดำเนินการได้สำเร็จตามแผนงาน เป็นต้น

หากองค์กรทั่วไปในภาพโดยรวมมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่กำหนดขึ้นจากคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการที่จะทำให้การปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กระบวนการที่กำหนดขึ้นจะช่วยชี้ให้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบในระดับต่าง ๆ กันที่ทำให้ องค์กรทั่วไป ไม่อาจบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ และกำหนดการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์กร จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามเวลาที่กำหนดได้อย่างมั่นใจ

เพื่อความเข้าใจที่ดีอาจพิจารณาแผนภาพตัวอย่างความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป ในบางมุมมองได้ดังนี้

แผนภาพความเสี่ยง

แผนภาพความเสี่ยง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: