บรรษัทภิบาล/การบริหารการจัดการที่ดีกับจริยธรรมองค์กร

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance หรือ GCG) คืออะไร
คือ วิถีแห่งการนำองค์กรสู่ความรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืน ซึ่งกล่าวถึง ปรัชญา คุณธรรม และจริยธรรมแห่งองค์กรในการบริหารและจัดการที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างคุณค่าและเพิ่มพลังแห่งความเจริญเติบโตรุ่งเรือง เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หลักภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่าง ๆ ของประเทศและของโลกธุรกิจปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน โดยใช้ฐานความเสี่ยงเป็นหลัก

ประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับองค์กร
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ดีในองค์กร โดยมีปรัชญาคุณธรรมเป็นแกนนำในการทำงานที่ดี และมีการบริหารเชิงรุกอย่างมีระบบและเป็นการพัฒนาวิธีการทำงานและพนักงานพร้อมกันไป ซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งของการบริหารองค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันทั่วโลก

ปรัชญา หลักการ และวิธีการ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปรัชญา คือ ความเชื่อที่มาจากรากฐานแห่งความจริงที่ว่า การบริหารและการจัดการที่ดีคือ ความยุติธรรม ความโปร่งใส ความสามารถในการบริหาร การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความชัดเจนในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และดุลอำนาจในองค์กร เพื่อนำองค์กรไปสู้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

หลักการ คือ มาตรฐานของกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อเป็นแก่นหรือเป็นโครงสร้างของความคิดและรูปแบบ (Model) ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาต่อมาจากปรัชญา

วิธีการ คือ รายละเอียดแห่งการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการที่กำหนดขึ้นเพื่อที่นำไปสู่กระบวนการแห่งความสำเร็จของการบริหารงานความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น

โดยรวมแล้ววิธีการต้องอาศัยหลักการทำให้ทุกองค์ประกอบเกื้อกูลกัน อันเป็นแนวความคิดใหม่ในการบริหารองค์กร อันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในโลกธุรกิจและการบริหารในปัจจุบันที่ว่าด้วย Good Corporate Governance การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยงที่ผู้เกี่ยวข้องควรติดตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: